Sporný rozvod

Sporný rozvod

K spornému rozvodu manželstva dochádza v prípade, že manželia nesplnia podmienky na zrýchlený nesporný rozvod. V tomto prípade môže byť manželstvo uzavreté počas kratšej doby ako jeden rok. K spornému rozvodu dochádza hlavne v prípadoch, kedy sa nechcú rozviesť obaja manželia, alebo ak sa nevedia spoločne dohodnúť na starostlivosti o neplnoleté dieťa, či na majetkovom vyrovnaní. Tento druh rozvodu býva oproti nespornému rozvodu výrazne finančne nákladnejší, pričom sa musí riešiť na viac ako jednom súdnom pojednávaní. Rozvodový právnik Vám pomôže s celou touto neľahkou situáciou.

Súd dokázal stanoviť deväť najčastejších príčin sporného rozvodu:

  • neuvážený sobáš
  • rozdielnosť pováh, názorov a záujmov
  • alkoholizmus
  • nevera
  • nezáujem o rodinu
  • zlé zaobchádzanie
  • zdravotné dôvody
  • sexuálne nezhody
  • ostatné príčiny

Porozprávajte sa ešte dnes s právnikom

Povedzte nám, ako môžeme byť nápomocní, a jeden z členov nášho tímu vás bude kontaktovať.

Leave this field blank

Sporný rozvod – Proces rozvodového konania

Súdny proces započína dňom, kedy bola doručená žiadosť o rozvod na najbližší súd od bydliska manželov. Po doručení žiadosti o rozvod, súd stanoví termín prvého pojednávania, kde sa musia dostaviť obaja manželia. Odtiaľ už rozvodový proces prebieha veľmi individuálne a dĺžka aj finančná náročnosť záleží na tom, či sa manželia budú schopní dohodnúť na vyššie uvedených dohodách. Súd musí posúdiť všetky dohody, na ktorých sa manželia nie sú schopní dohodnúť a pomôcť im dospieť k určitým kompromisom. Zmluvy, na ktorých sa obaja manželia zhodli, súd nemusí nijak ďalej posudzovať a prechádzať. V prípadoch sporných rozvodov, sú súčasťou aj svedkovia, ktorí majú právnu povinnosť dostaviť sa na súd. Na rozdiel od nesporných rozvodov, súd sa podrobne zaoberá aj príčinami rozvodu, a to na základe výpovedí oboch manželov, ale aj svedkov. Avšak žalobca (ten z manželov, ktorý podal žiadosť o rozvod) sa snaží súd presvedčiť o nefunkčnosti manželstva, keďže nesie dôkazné bremeno.

Dohoda o neplnoletom dieťati

Prvá dohoda, ktorú súd musí prerokovať, je dohoda o neplnoletom dieťati. Rozvodové konanie nemôže pokračovať ďalej, ak sa manželia nedohodnú na určitom kompromise. Musí byť určený druh starostlivosti (výhradná starostlivosť jedného z rodičov, striedavá starostlivosť, spoločná výchova oboch rodičov, prípadne zverenie dieťaťa do výchovy inej osoby či inštitúcie, než sú jeho rodičia), následne výška výživného pre rodiča, ktorý ho nebude mať vo výhradnej starostlivosti. Aby sa vždy konalo v tom najlepšom záujme dieťaťa, je mu pridelený pracovník, ktorého určí Mestský úrad. Táto dohoda pokrýva aj starostlivosť o dieťa počas rozvodového konania. Jeden z manželov má však právo na to, aby zastavil súdny proces. Rozvodové konanie musí byť zastavené minimálne na tri mesiace, avšak musí byť znovu obnovené do jedného roku od zastavenia konania. Ak však rozvodové konanie obnovené nebude, súd sa touto skutočnosťou už nebude zaoberať a žiadosť o rozvod sa musí podať znovu.

Dohoda o prerozdelení

Čo sa týka dohody o prerozdelení majetku, tak v tomto prípade nie je potrebné, aby sa obaja manželia zhodli. Rozvod môže dospieť ku koncu bez spoločnej dohody. Manželia sa na tom môžu dohodnúť aj mimosúdne, ak samozrejme, obaja súhlasia. Do troch rokov od ukončenia rozvodu, môže jeden z manželov podať návrh na majetkové rozdelenie a následne ho rozdeliť. V prípade, že zanikne spoločné imanie manželov, daný majetok je rozdelený rovným dielom. Toto však platí iba v prípadoch, kedy nebola podpísaná predmanželská zmluva, ktorá by však už stanovila presné riešenie situácie.

Sporný rozvod

Manželstvo je ukončené dňom, v ktorom došlo k stanoveniu rozsudku, pokiaľ sa však obaja manželia vzdajú práva na odvolanie. Ak sa jeden z manželov tohto práva nevzdá, má 30 dní od stanovenia rozsudku na to, aby proti rozhodnutiu podal odvolanie.

Dokumentácia potrebná k spornému rozvodu

Dokumentácia, ktorá je potrebná na zahájenie rozvodového konania je takmer totožná s tou, ktorá sa vyžaduje pri nespornom rozvodovom konaní. Manželia musia doložiť:
· žiadosť o rozvod (táto žiadosť môže byť podaná iba jedným z manželov), avšak oproti nespornému rozvodu musí navyše obsahovať dôvody a príčiny podania žiadosti o rozvod
· dohody o starostlivosti o neplnoleté dieťa, majetkovom vyrovnaní, vysporiadaní práv a povinností o spoločnom bývaní, avšak často sa manželia nevedia dohodnúť na určitom kompromise, v prípade, že sa dohodnú aspoň na časti dohôd, musia ich priložiť k ostatnej potrebnej dokumentácii
· kópia sobášneho listu
· kópie rodných listov detí
· potvrdenie o výške príjmov oboch manželov
· dokumentácia musí byť overená kolkom (66 EUR)


Sporný rozvod – V akých prípadoch nemusí súd ukončiť manželstvo?

V prípadoch sporného rozvodu, má súd právo na uchovanie manželstva. Stáva sa to hlavne v prípadoch, keď sa manželia nezhodnú na dohode o neplnoletom dieťati. V týchto prípadoch ide väčšinou o určité zvláštne dôvody. Najčastejšie to býva v dôsledku dlhodobých zdravotných ťažkostí dieťaťa (invalidita, fyzické alebo psychické postihnutie dieťaťa), kedy neplnoleté dieťa vyžaduje starostlivosť oboch rodičov. Ďalším dôvodom môže byť viazanosť na oboch rodičov. Avšak túto skutočnosť už posudzuje detský psychológ a svoje výsledky predkladá súdu, ktorý vždy koná v prospech dieťaťa. A v neposlednom rade dôvod, prečo súd manželstvo neukončí, môže byť založený na posudku hĺbky a trvalosti rozvrátenia manželstva, miery odkázania jedného z manželov na druhého. Súd získava informácie z výpovedí zo strán manželov, ako aj od svedkov.Pokračujte tu, aby ste sa dozvedeli viac:
Rozvod | Nesporný rozvod | Manželstvo | Rozvodový právnik | Rozvodové konanie

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.

Moreno Vlk & Asociados
Cukrová 14
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Rozvodové služby
Spolupráca s právnikom
Rozvodový rozcestník