Nesporný rozvod

Nesporný rozvod

Žiadosť o rozvod môžu manželia podať, keď manželstvo už neplní svoju funkciu a jeho rozvrat je natoľko hlboký a trvalý, že nie je možné očakávať obnovu jeho zmyslu. Nesporný rozvod je založený na vzájomnej dohode medzi manželmi. Pokiaľ sa dokážu dohodnúť na troch základných požiadavkách a spĺňajú ostatné podmienky, rozviesť sa dá zrýchlene. Manželia sa musia dohodnúť na rozdelení majetku, bývania, výživnom a na dohode o starostlivosti o neplnoleté dieťa. Tento bod je však jedným z najdôležitejších. Celé rozvodové konanie nemôže pokračovať, pokiaľ sa manželia nedohodnú, v akej starostlivosti bude ich neplnoleté dieťa. Čo sa týka psychickej stránky celého rozvodu, manželia musia byť psychicky vyrovnaní a byť pevne presvedčení o ukončení manželstva. S týmto Vám však už môže pomôcť rozvodový právnik.

Porozprávajte sa ešte dnes s právnikom

Povedzte nám, ako môžeme byť nápomocní, a jeden z členov nášho tímu vás bude kontaktovať.

Leave this field blank

Čo musia manželia spĺňať, aby mohol prebehnúť zrýchlený, nesporný rozvod?

  • minimálna doba manželstva je jeden rok, pričom táto doba musí byť platná ku dňu podania žaloby k súdu
  • obaja manželia s rozvodom súhlasia a sú schopní spolu uzavrieť spomínané dohody, avšak obaja manželia nemusia s rozvodom súhlasiť hneď od začiatku, stačí keď sa jeden z manželov pripojí až počas rozvodového konania
  • žijú od seba oddelene viac než šesť mesiacov

Avšak v poslednom bode môžu nastať výnimky. Manželia môžu zdieľať spoločnú domácnosť, dokonca aj spoločne hospodáriť aj po ekonomickej stránke. Oddelená domácnosť sa podľa zákona myslí, že sa manželia k sebe nechovajú ako manželia. Túto skutočnosť súd neskúma, ani sa ňou nezaoberá, stačí, keď obaja manželia podajú zhodné prehlásenie.

Aké základné dohody musia manželia spísať pomocou rozvodového právnika?

  • vysporiadanie vzájomných majetkových vzťahov
  • vysporiadanie práv a povinností k spoločnému bývaniu
  • zmluvu o vyživovacích povinnostiach medzi manželmi

Aj keď ide o tri odlišné dohody, môžu byť zahrnuté v jednej dohode, keď budú pokryté všetky vyššie spomenuté body. Dohody musia obsahovať úradne overené podpisy oboch manželov alebo musia byť podpísané formou notárskeho zápisu. Forma notárskeho zápisu sa odporúča pri uzatváraní dohody o prerozdeľovaní majetku. Pričom príslušný súd preveruje a posudzuje iba dohodu o pomere neplnoletých detí po rozvode.

Dohoda o starostlivosti o neplnoleté dieťa

Manželia sa musia spoločne dohodnúť, akou formou bude postarané o neplnoleté dieťa. Či dieťa bude v striedavej starostlivosti, alebo v starostlivosti iba jedného z rodičov. V tomto prípade sa však musia vzájomne dohodnúť aj na platení výživného. Táto dohoda sa vždy musí vyriešiť ako prvá. Navyše ide aj o jedinú dohodu, ktorú príslušný súd určitým spôsobom preveruje.

Dohoda o rozdelení majetku

Posledný prvok, na ktorom sa manželia musia dohodnúť je rozdelenie spoločného majetku. V prípade, že si drahšiu položku ponechá jeden z manželov, je nutné toho druhého finančne vyplatiť. Všetko sa dá zjednodušiť v prípade, keď si manželia vzájomne dojednali predmanželskú zmluvu v prípade neskoršieho rozvodu a prerozdelenia majetku, kde je všetko jasne stanovené.


Súdne konanie

Súdnym konaním sa zaoberá súd, ktorý je najbližšie k spoločnému bývaniu manželov. Rozvodové konanie začína dňom doručenia príslušnej dokumentácie na príslušný súd či už osobne, alebo poštou. Žiadosť o rozvod môže podať jeden z manželov alebo aj obaja. Aby mohol prebehnúť nesporný rozvod, musia predložiť vyššie spomenuté dohody a spĺňať všetky podmienky. Dohody musia byť v písomnej podobe s overenými podpismi oboch manželov. Ďalej musia doložiť aj sobášny list a zaplatiť súdny poplatok (66 EUR). Potom sa uskutoční ústne pojednávanie, pri ktorom nie je potrebné pýtať sa na dôvody rozvodu a všetko je vybavené počas jedného pojednávania.

Po doručení príslušnej dokumentácie, súd pošle obom manželom informácie a dátum konania pojednávania. Termín je stanovený v dostatočnom predstihu a musia sa ho zúčastniť obaja manželia. Každé pojednávanie je veľmi individuálne, avšak väčšina nesporných rozvodov sa vyrieši počas jedného pojednávania. Po ukončení pojednávania sú manželia zákonne rozvedení.

Potrebná dokumentácia

• kópia sobášneho listu
• žiadosť o rozvod manželstva, ktorá musí obsahovať mená manželov, ich povolanie, adresu trvalého bydliska, adresu súdu, označenie účastníkov (žalobca a žalovaný), informácie o vzniku manželstva, v neposlednom rade aj okrajovo dôvod ich žiadosti o rozvod
• vyššie spomínané dohody o starostlivosti o neplnoleté dieťa, o prerozdelení majetku, o vysporiadaní práv a povinností o spoločnom bývaní
• kópia rodného listu dieťaťa
• dokumentácia musí byť overená kolkom (66 EUR)
• potvrdenie o výške príjmov každého z manželov

Súdnym konaním sa zaoberá súd, ktorý je najbližšie k spoločnému bývaniu manželov. Rozvodové konanie začína dňom doručenia príslušnej dokumentácie na príslušný súd či už osobne, alebo poštou. Žiadosť o rozvod môže podať jeden z manželov alebo aj obaja. Aby mohol prebehnúť nesporný rozvod, musia predložiť vyššie spomenuté dohody a spĺňať všetky podmienky. Dohody musia byť v písomnej podobe s overenými podpismi oboch manželov. Ďalej musia doložiť aj sobášny list a zaplatiť súdny poplatok (66 EUR). Potom sa uskutoční ústne pojednávanie, pri ktorom nie je potrebné pýtať sa na dôvody rozvodu a všetko je vybavené počas jedného pojednávania.

Po doručení príslušnej dokumentácie, súd pošle obom manželom informácie a dátum konania pojednávania. Termín je stanovený v dostatočnom predstihu a musia sa ho zúčastniť obaja manželia. Každé pojednávanie je veľmi individuálne, avšak väčšina nesporných rozvodov sa vyrieši počas jedného pojednávania. Po ukončení pojednávania sú manželia zákonne rozvedení.

Zaujal Vás tento článok o rozvodoch? Tak pokračujte v čítaní ďalej, napríklad tu:
Rozvod | Sporný rozvod | Manželstvo | Rozvodový právnik | Rozvodové konanie

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.

Moreno Vlk & Asociados
Cukrová 14
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Rozvodové služby
Spolupráca s právnikom
Rozvodový rozcestník